Świdnica i znajdująca się tam gotycka Katedra św. Stanisława i św. Wacława, wpisana na listę Pomników Historii stała się przedmiotem naszych pomiarów.

Katedra

Świętego

Stanisława

i

Wacława

Bazując na połączonej chmurze punktów pozyskanej z kilkuset stanowisk skanera laserowego stworzyliśmy szereg produktów – fotorealistyczne modele mesh rzeźb, obrazów, mapy hipsometryczne podłogi, ortofotoplany sklepienia, model mesh ołtarza (z którego obliczona została jego powierzchnia), animację i wizualizację wnętrza Katedry.

A

n

i

m

a

c

j

a

Po zeskanowaniu całego kościoła, na podstawie uzyskanej chmury punktów możliwe było stworzenie aktualnej dokumentacji architektonicznej - rzutów, przekrojów i rysunków elewacji.

C

h

m

u

r

a

P

u

n

k

t

ó

w